Rinovasol Global Services B. V. Genel Hüküm ve Koşulları ​

1. Hüküm ve Koşulların Uygulanması
1. Rinovasol Global Services B. V.'nin tüm teslimatları/hizmetleri yalnızca aşağıdaki hüküm ve koşullar temelinde sunulacaktır.
2. Sözleşme yapan kuruluşların veya alıcıların/müşterilerin birbiriyle çelişen genel hüküm ve koşullarını tanımıyoruz ve işbu belge ile bunlara açıkça itiraz ediyoruz.
3. Bu hüküm ve koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik veya tadilatın yasal olarak geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

2. Teklif ve sözleşmenin imzalanması
1. Rinovasol Global Services B. V.'nin teklifleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve bağlayıcı değildir.2. Bileşenlerde teknik değişiklikler yapma veya makul olan kapsam dahilinde daha fazla teknik gelişme uygulama hakkımızı saklı tutarız.
3. Kabul beyanları ve satın alma siparişleri, Rinovasol Global Services B. V. tarafından yazılı olarak veya mektupla onaylanmalıdır.
4. Çizimler, resimler, boyutlar, ağırlıklar veya diğer performans verileri, yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça bağlayıcı değildir.5. Rinovasol Global Services B.V. çalışanları, yazılı sözleşmede yer almayan sözlü ikincil anlaşmalar yapmaya veya sözlü güvenceler vermeye yetkili değildir.

3. Fiyatlandırma
1. Aksi belirtilmedikçe, Rinovasol Global Services B. V., teklif tarihinden itibaren yedi (7) günlük bir süre için tekliflerindeki fiyatlara bağlı kalmayı kabul eder. Aksi takdirde, Rinovasol Global Services B. V.'nin sipariş onayında belirtilen fiyatlar, artı ilgili yasal katma değer vergisi, gümrük vergileri ve diğer ücretler geçerli olacaktır. Ek teslimatlar ve hizmetler ayrıca ücretlendirilecektir.
2. Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlar standart ambalaj dahil malzeme/bileşenlerin (montajsız) satışı için EXW veya CIF olarak belirtilir. Bir PV sistemi satın alırken, montaj, nakliye ve taşıma için ek maliyetler tahsil edilecektir.

4. Teslimat ve performans süresi 
1. Teslimat tarihlerinin veya son teslim tarihlerinin yasal olarak geçerli olabilmesi için yazılı olarak kararlatırılması gerekir.
2. Balayıcı olarak mutabık kalınan son tarihler ve teslimat tarihleri durumunda bile, Rinovasol, mücbir sebep niteliindeki olaylar veya Rinovasol'un tedarikçilerini veya alt tedarikçilerini etkilese bile, grevler, lokavtlar, resmi emirler vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Rinovasol'un teslimat kabiliyetini önemli ölçüde engelleyen veya imkansız hale getiren olaylar nedeniyle teslimat ve performanstaki gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep niteliindeki bu tür olaylar, Rinovasol'e teslimat ve/veya ifayı engelin süresi artı makul bir balatma süresi boyunca erteleme veya sözlemenin henüz ifa edilmemikısmı ile ilgili olarak sözlemeyi tamamen veya kısmen iptal etme hakkı verecektir. Rinovasol'un makineleri bozulursa, Rinovasol zararlardan sorumlu olmayacaktır.

3. Engel üç (3) aydan uzun sürerse, alıcı/müteri makul bir ek süre belirledikten sonra, sözlemenin henüz ifa edilmeyen kısmı ile ilgili olarak sözlemeden çekildiini beyan etme hakkına sahip olacaktır. Teslimat süresi uzatılırsa veya Rinovasol teslimat yükümlülüünden kurtulursa, alıcı/müteri bu uzatma veya kurtulma nedeniyle herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Rinovasol'un yukarıda belirtilen durumları yalnızca alıcıya/müteriye gecikmeksizin bildirmiolması halinde ileri sürmesi gerekir.
4. Rinovasol, mutlak takdirine balı olarak herhangi bir zamanda kısmi teslimatlar yapabilir ve/veya kısmi hizmetler sunabilir.
5. Rinovasol'un teslimat ve performans yükümlülüklerine uyulması, alıcının/müterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun ekilde yerine getirilmesine balı olacaktır.
GTC Rinovasol TURKIYE Version approved 6. Alıcı/müteri kabulde temerrüde düerse, Rinovasol uradıı zarar için tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır; kabulde temerrüdün meydana gelmesi üzerine, kazara bozulma ve kazara kayıp riski alıcıya/müteriye geçecektir.
7. Alıcı/müteri, son teslim tarihlerine ve/veya teslimat tarihlerine uymak için gerekli olan ibirlii eylemlerini yerine getirmezse veya zamanında yerine getirmezse, son teslim tarihleri buna göre engelin süresi kadar uzatılacaktır. Yukarıda belirtilenler, Rinovasol'un son teslim tarihlerine ve/veya teslimat tarihlerine uymasının maddi olarak engellendii durumlarda da geçerli olacaktır. Ancak, gecikmeden Rinovasol'un sorumlu olması halinde yukarıda belirtilenler geçerli olmayacaktır. Teslimat tarihleri ve son teslim tarihlerine ilikin anlamalar, Rinovasol'un tedarikçilerinin veya ibirlii ortaklarının yükümlülüklerini fiilen yerine getirmeleri ve Rinovasol'un bunların yerine getirilmemesinden sorumlu tutulmaması kouluna tabidir.

5. Alıcının/müşterinin görevleri
1. Alıcı/müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere ve kendi sorumluluğu altında montaj, kurulum veya devreye alma işlemlerinin sözleşmeye uygun olarak başlatılmasını ve kesintisiz olarak yürütülmesini sağlayacaktır.
2. Ayrıca, kuruluma başlamadan önce, masrafları kendisine ait olmak üzere, yeterli statik yük güvenlik faktörü de dahil olmak üzere sistemin kurulumu için yapısal gerekliliklerin usulüne uygun olarak karşılandığından emin olmak ve bunu kanıtlamak da alıcının/müşterinin sorumluluğundadır. Alıcı/müşteri ayrıca PV sisteminin gelecekteki/amaçlanan kullanımı için yeterli şekilde tasarlanmış bir ışık kalkanının varlığını/kurulumunu sağlayacaktır. Alıcı/müşteri ayrıca FV sistemin kurulacağı tarife alanı için yıldırımdan korunmanın gerekli olup olmadığını ve FV sistemin kurulmasının bir sonucu olarak böyle bir yıldırımdan korunmanın kurulması veya genişletilmesi gerekip gerekmediğini kendi inisiyatifi ve masrafıyla belirleyecektir. Yıldırımdan korunma gerekliyse veya PV sisteminin kurulumu nedeniyle mevcut yıldırımdan korunmanın genişletilmesi gerekiyorsa, alıcı/ müşteri bunu masrafları kendisine ait olmak üzere ve kendi sorumluluğu altında yapacaktır.
3. Alıcı/müşteri yeterince asfaltlanmış bir erişim yolu ve kurulum sahasına sınırsız erişim sağlayacaktır.

6. Mülkiyet hakkının saklı tutulması
1. Rinovasol'un alıcıya/müteriye karı u anda veya gelecekte her ne sebeple olursa olsun hak sahibi olduu tüm alacaklar (cari hesaptan ödenmemitüm bakiyeler dahil) karılanana kadar, Rinovasol'a aaıdaki teminatlar verilecektir; bu teminatların deeri uzun vadede ödenmemialacakları %20'den fazla atıı sürece Rinovasol kendi takdirine balı olarak serbest bırakabilir.
2. Mallar Rinovasol'un mülkiyetinde kalır. leme veya dönütürme her zaman üretici olarak Rinovasol için gerçekletirilecek, ancak Rinovasol için herhangi bir yükümlülüe yol açmayacaktır. Rinovasol'un mülkiyetinin birleme yoluyla sona ermesi halinde, alıcının/müterinin müterek mülkiyetteki malın mülkiyetinin Rinovasol'a orantılı olarak (fatura deeri) geçecei ve alıcının/ müterinin Rinovasol'un malını Rinovasol için ücretsiz olarak muhafaza etmeyi kabul ettii kabul edilir. Rinovasol'un mülkiyet hakkına sahip olduu mallar bundan böyle ayrılmımallar olarak anılacaktır.

3. Alıcı/müteri, ödemede temerrüde dümedii sürece, saklı malları olaan iakıı içinde ileme ve satma hakkına sahiptir. Rehin veya mülkiyetin teminat yoluyla devrine izin verilmez. Alıcı/ müteri, rezerve edilen mallarla ilgili olarak (cari hesaptan ödenmemitüm bakiyeler dahil) yeniden satıtan veya baka herhangi bir hukuki nedenden (sigorta talebi, haksız fiil hukuku kapsamındaki talep) kaynaklanan tüm talepleri teminat yoluyla Rinovasol'a tam olarak devreder. Rinovasol, alıcıyı/müteriyi Rinovasol'a devredilen alacakları kendi adına tahsil etmesi için geri alınabilir ekilde yetkilendirir. Bu tahsilat yetkisi ancak alıcının/müterinin ödeme yükümlülüklerini düzgün bir ekilde yerine getirmemesi durumunda iptal edilebilir.
4. Mülkiyet hakkının saklı tutulmasına tabi mallara üçüncü tarafların eriimi durumunda, özellikle el koyma durumunda, alıcı/müteri Rinovasol'un mülkiyetine iaret edecek ve Rinovasol'un mülkiyet haklarını uygulayabilmesi için Rinovasol'u derhal bilgilendirecektir. Üçüncü taraf, mülkiyet haklarının ileri sürülmesinde ortaya çıkan yargı ve yargı dıı masraflar için Rinovasol'a geri ödeme yapamazsa, alıcı/müteri bunlardan sorumlu olacaktır.
5. Alıcının/müterinin davranıının sözlemeyi ihlal etmesi halinde - özellikle ödemede temerrüde düülmesi durumunda - Rinovasol sözlemeden çekildiini beyan etme ve mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla malların teslim edilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Sökme ve montaj masrafları, özellikle de montajın neden olduu bileenlerdeki herhangi bir deiiklik, alıcı/müteri tarafından karılanacaktır. Rinovasol'un dier hakları/talepleri etkilenmeyecektir.
6. Mülkiyetin alıcıya/müteriye devrine kadar tüm bileenleri kusursuz durumda tutmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, bileenleri olaan risklere karı (örn. hırsızlık, vandalizm, vb.) masrafları kendisine ait olmak üzere sigortalamakla yükümlüdür. Depolama riski her zaman alıcıya/ müteriye aittir.

7. Riskin devredilmesi
1. Malzemeler/komponentler montaj hariç olarak satın alınırsa, sevkiyat nakliyeyi gerçekleştiren kişiye teslim edilir edilmez veya nakliye için Rinovasol'un deposundan ayrılır ayrılmaz risk alıcıya/ müşteriye geçecektir. Rinovasol, sevkiyata hazır olduğunu E-posta ile bildirecektir. Bu noktada risk alıcıya/müşteriye geçecektir. Sevkiyat, alıcının/müşterinin hatası nedeniyle gecikirse, sevkiyata hazır olunduğunun bildirilmesi üzerine risk alıcıya/müşteriye geçecektir.
2. Bir PV sistemi montaj dahil olarak satın alınırsa, risk, malların şantiyede depolanmak üzere teslim edilmesiyle alıcıya/müşteriye geçecektir.

8. Alıcının/müşterinin kusurlar nedeniyle hakları, Sözleşmenin iptali
1. Ürünler teslim edildiklerinde imalat hataları ve malzeme kusurları içermeyecektir. Kusurlara ilikin taleplerin ileri sürülmesi için son tarih, teslimat/devir teslim tarihinden veya yazılı bir kabul sertifikası eklinde verilen kabul tarihinden itibaren bir (2) yıldır. YenilenmiPV günepanelleri için, panellerin ilevini etkilemeyen optik kusurlar için garanti verilmez.
2. Alıcı sipariini verirken, yenilenecek günepanellerinin alıcısı/müterisi, ileme sırasında mevcut olmayan teknik nedenlerden kaynaklanan olası optik deiiklikleri kabul etmeyi kabul eder. Optik bozukluklar nedeniyle kararlatırılan fiyattan herhangi bir hasar veya kesinti talebi kabul edilmeyecektir.
3. Rinovasol'un iletme ve bakım talimatlarına uyulmazsa veya ürünlerde deiiklik yapılırsa veya orijinal spesifikasyonlara uymayan parçalar deitirilirse veya sarf malzemeleri kullanılırsa, alıcı/ müteriler kusurun bu durumlardan birinden kaynaklandıına dair makul bir ekilde kanıtlanmıbir iddiayı reddetmedikçe, ürünlerdeki kusurlara ilikin tüm talepler geçersiz olacaktır.
4. Alıcı/müteri, teslimat kalemini teslim aldıktan sonra en geç bir hafta içinde Rinovasol'u herhangi bir kusurdan yazılı olarak haberdar etmelidir. Dikkatli bir incelemeden sonra bile bu süre içinde kefedilemeyen kusurlar, kefedildikten hemen sonra Rinovasol'a yazılı olarak bildirilecektir.
5. Rinovasol, malzemelerin/bileenlerin veya kurulu PV sisteminin kusurları için garanti vermeyi kabul eder ve malları onararak veya deitirerek kusurları giderme seçeneine sahiptir. Sonraki performansın baarısız olması durumunda, alıcı/müteri, kendi takdirine balı olarak, sözlemenin iptali (geri çekilme) olmaksızın ücretin düürülmesini (tazminat) talep etme hakkına sahiptir. Ancak, yalnızca küçük bir sözleme ihlali meydana gelmise, özellikle de yalnızca küçük kusurlar söz konusu olduunda, alıcı/müteri sözlemeden cayma hakkına sahip olmayacaktır. Eer Alıcı/müteri, sonraki ifa baarısız olduktan sonra yasal veya maddi bir kusur nedeniyle sözlemeden çekilmeyi seçerse, kusur nedeniyle herhangi bir ek tazminat talebinde bulunma hakkına sahip olmayacaktır. Alıcı/müteri, müteakip ifa baarısız olduktan sonra zararların tazmin edilmesini seçerse, kusurlu malzemeler/bileenler veya PV sistemi alıcıda kalacaktır,
bunun makul olması artıyla. Zararların tazmini, satın alma fiyatı ile kusurlu ürünün deeri arasındaki farkla sınırlı olacaktır. Malların kalitesiyle ilgili olarak, kural olarak üreticinin ürün tanımı kabul edilmisayılır. Üreticinin kamuya açık beyanları, tavsiyeleri veya reklamları sözlemeye dayalı bir açıklama tekil etmez
bileenlerin/modüllerin veya FV sistemin kalitesi.
7. Hem Rinovasol hem de alıcı/müteri aaıdaki nedenlerle sözlemeden cayma hakkına sahiptir: - Rinovasol'un tedarikçileri tarafından teslimatta, kararlatırılan teslimat süresine kıyasla 3 1⁄2 aydan fazla gecikme olduunun kanıtlanması durumunda.
- Rinovasol'un teklifinde belirtilen ürünler / bileenler için tedarikçiler tarafında kanıtlanmıbir fiyat artıı olması durumunda, kurulum / satın alma siparii için teklif edilen toplam tutara kıyasla% 4'ten fazla.

Buna göre, alıcı/müteri, sözlemeden caymaya yol açan koullar Rinovasol veya temsilcileri/ vekilleri tarafından kasıtlı veya aır ihmalkar bir görev ihlaline dayanmadıkça, sözlemeden caymadan herhangi bir talepte bulunamaz.
8. Alıcı/müteri, garanti süresi boyunca PV sistemine kalifiye bir uzman tarafından bakım yapılmasını salamalıdır. Alıcı/müteri, yetkisiz ve kalifiye olmayan kiilerin tesise girmesini yasaklamalıdır. Rinovasol, uygunsuz ve/veya yetersiz bakım nedeniyle malzemelere/bileenlere veya PV sistemine gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

9. Yalnızca dorudan alıcı/müteri Rinovasol'e karı kusur iddiasında bulunma hakkına sahip olacak ve bu tür iddialar devredilemeyecektir. .

9. Ödeme
1. Aksi kararlaştırılmadıkça, Rinovasol'un faturaları fatura tarihinden itibaren iki (2) gün içinde kesinti yapılmaksızın ödenecektir. Ödemenin zamanında yapılıp yapılmadığını belirlemek için ödemenin hesaba yatırıldığı tarih kullanılacaktır. Aksine hükümlere rağmen, Rinovasol alıcının/müşterinin eski borçlarına mahsup etme hakkına sahiptir ve kullanılan mahsup yöntemi hakkında alıcıyı/müşteriyi bilgilendirecektir. Masraflar zaten yapılmışsa veya faiz zaten ödenmesi gerekiyorsa, Rinovasol herhangi bir ödemeyi önce masraflara, ardından faize ve son olarak ana hesaba mahsup etme hakkına sahip olacaktır.
2. Alıcı/müşteri temerrüde düşerse, Rinovasol temel faiz oranının en az yüzde 8 puan üzerine kadar faiz uygulama hakkına sahip olacaktır. Daha yüksek banka faiz oranları olması durumunda, bunlar ödenecektir.
3. Rinovasol, alıcının/müşterinin kredibilitesine şüphe düşüren durumların farkına varırsa, özellikle alıcı/müşteri tarafından verilen bir çek karşılıksız çıkarsa veya alıcı ödeme yapmayı bırakırsa ya da Rinovasol alıcının/müşterinin kredibilitesine şüphe düşüren diğer durumların farkına varırsa, Rinovasol ödenmemiş borcun tamamının derhal ödenebilir olduğunu beyan etme hakkına sahip olacaktır. Rinovasol, avans veya teminat talep etme hakkına sahip olacaktır veya Rinovasol, alıcının/müşterinin kredi itibarına şüphe düşüren diğer durumlardan haberdar olursa, Rinovasol ödenmemiş borcun tamamının derhal ödenebilir olduğunu beyan etme hakkına sahip olacaktır. Rinovasol ön ödeme veya teminat talep etme hakkına sahiptir. Alıcı/müşteri tarafından mahsuplaşmaya yalnızca ihtilafsız veya yetkili bir mahkemenin nihai kararıyla onaylanmış taleplerle izin verilir. Alıcı/müşteri bir alıkoyma hakkı talep ederse veya
indirim yapılması durumunda, alıcı/müşteri ödemeleri yalnızca uğradığı gerçek zarar miktarına kadar alıkoyabilir. İndirimin düşülmesi ancak Rinovasol'un açık yazılı onayı ile mümkündür.
Alıcı/müşteri, satın alma fiyatının peşin ödemesiyle eşzamanlı olarak Rinovasol'den bir avans ödeme garantisi almışsa, bu garanti derhal, ancak malzemelerin/komponentlerin tesliminden sonra en geç beş (5) iş günü içinde garanti tutarında iade edilmelidir

10. Kabul/devir teslim
Kabul, alıcı/müşteri tarafından gerçekleştirilecek, bileşenlerin teslimi veya tesisin kurulumu üzerine Rinovasol tarafından teslim edilecektir.Sözleşmeye uygun olarak PV sistemi. Alıcı/müşteri, Rinovasol tarafından bu amaçla belirlenen makul bir süre içinde sistemi kabul etmezse, alıcı/müşteri bunu yapmakla yükümlü olmasına rağmen kabul/devir gerçekleşmiş sayılacaktır. Rinovasol, kabul/devir işlem
Tesisin alıcı/müşteri tarafından çekincesiz olarak işletmeye alınması halinde de kabul/teslim gerçekleşmiş sayılacaktır.
Kabul/teslim tutanağı hazırlanacak ve her iki sözleşme tarafı tarafından imzalanacaktır. Alıcı/ müşteri sadece önemli kusurlar olması durumunda kabulü reddedebilir.Alıcı/müşteri kabul belgesini imzalamayı reddederse, zaman sınırı kurulumun Rinovasol tarafından tamamlandığı ve kabul belgesinin bir Rinovasol çalışanı tarafından imzalandığı andan itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu noktadan itibaren, Rinovasol'un faturası ödeme için muaccel hale gelir.

11. İade politikası
Rinovasol Global Services B. V. müşteriye, Rinovasol Global Services B. V. tarafından üretilen/ yenilenen ve müşterinin projesinde kullanılan tüm PV güneş panellerini kullanım sürelerinin sonuna geldikten veya ömürlerinin sonuna geldikten sonra geri almayı ve bunları Rinovasol Global Services B. V.'nin kayıtlı ofisinde veya Rinovasol Global Services B. V. tarafından belirlenen bir toplama noktasında toplamayı taahhüt eder, ancak 50 km'lik bir yarıçaptan daha uzağa değil ve bunları müşteri için uygun şekilde ve ücretsiz olarak imha etmek. Rinovasol Global Services B.V., güneş panellerini yalnızca müşteri bunları eksiksiz durumda, yani kablolarla birlikte ve - çerçeveli güneş panelleri söz konusu olduğunda - çerçeveyle birlikte iade ederse geri alacaktır. Rinovasol Global Services B. V. iade ve imha yükümlülüğünün üçüncü bir tarafça veya genel bir iade sistemi kapsamında yerine getirilmesine karar verebilir.

12. Sorumluluk
Kasıt veya ağır ihmal durumları haricinde, haksız fiil de dahil olmak üzere, görev ihlalinin türüne bakılmaksızın hiçbir tazminat talebi kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlali durumunda, Rinovasol'un herhangi bir ihmalden kaynaklanan sorumluluğu, öngörülebilir zararın miktarı ile sınırlı olacaktır. Rinovasol, (Rinovasol tarafından garanti edilen) karakteristik bir özellik gerçekten alıcıyı / müşteriyi bu tür zararlara ve / veya harcamalara karşı korumayı amaçlamadıkça, kar kaybından, kazançsız harcamalardan, üçüncü şahıslara yapılan rücu veya zararlardan ve diğer dolaylı veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.3. Paragraf 1 ve 2'deki sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları, Rinovasol'un hileli davranışı nedeniyle ortaya çıkan talepler veya garanti edilen özellikler için sorumluluk durumunda veya Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler veya yaşam, vücut veya4. Rinovasol'un sorumluluğu hariç tutulduğu veya sınırlandırıldığı ölçüde, bu hariç tutma veya sınırlandırma Rinovasol'un mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanları, temsilcileri ve vekilleri için de geçerli olacaktır.

13. Uygulanacak hukuk, dava yeri, kısmi geçersizlik
Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları hem bu Hüküm ve Koşulları hem de Rinovasol ile alıcı/ müşteri arasındaki tüm yasal ilişkiyi yönetecektir. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Konvansiyonu hükümleri uygulanmayacaktır. Alıcı / müşteri bir tüccar veya kamu hukuku kapsamında bir tüzel kişilik veya kamu hukuku kapsamında özel bir fon ise, bu sözleşme ilişkisinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm zararlar için münhasır yargı yeri Weiden olacaktır.
Bu Hüküm ve Koşullardaki herhangi bir hükmün veya diğer anlaşmalar kapsamındaki herhangi bir hükmün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda, diğer tüm hükümlerin veya anlaşmaların geçerliliği etkilenmeyecektir.